Algemene Voorwaarden

 

Contractanten

 

Op basis van deze Algemene Voorwaarden (AGB) zijn de klant en de leverancier aan elkaar gebonden.
WortReich Geesink
Vertegenwoordigd door Ludger Geesink
Adres: Degeners Pütt 17 48691 Vreden (Duitsland)

 

VAT-ID-Nr. DE 317249776, hierna te noemen de Aanbieder, wordt de overeenkomst gesloten.

 

Contractueel doel

Dit contract regelt de verkoop van vertaal-, type- en kantoordiensten.

 

Sluiting van de overeenkomst

De overeenkomst wordt schriftelijk of in het kader van elektronische handelstransacties gesloten door middel van technieken voor communicatie op afstand, zoals telefoon en e-mail. De gepresenteerde aanbiedingen zijn een niet-bindende uitnodiging om via de bestelling van de klant een offerte in te dienen, die de aanbieder vervolgens kan aanvaarden.


Het bestelproces voor het sluiten van de overeenkomst omvat de volgende stappen:

  • Bellen van de aanbieder / versturen van de aanvraag of bestelling per e-mail of brief
  • Bevestiging mail dat de aanvraag / bestelling is ontvangen

Met de verzending van een orderbevestiging komt het contract te vervallen. Het contract wordt ook gesloten door de levering van de dienst.

 

De leverancier mag de persoon die de bestelling bij de leverancier heeft geplaatst als de afnemer beschouwen, mits de leverancier duidelijk heeft aangegeven dat hij handelt voor rekening van een derde en tegelijkertijd de naam en adresgegevens van de leverancier heeft verstrekt.

 

Indien Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen in de overeenkomst aanbrengt die niet van geringe betekenis zijn, is Leverancier gerechtigd de levertijd en/of het honorarium aan te passen aan de wijzigingen of de opdracht te weigeren.

 

In geval van herroeping van een opdracht door de opdrachtgever zijn de overeengekomen kosten voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde werkzaamheden voor het resterende gedeelte van de opdracht.

 

Looptijd van een contract

De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van opzegging voor de duur van de geplaatste bestelling.

 

Tarieven

Onze prijzen zijn geldig in EUR (€) en zijn netto, zonder omzetbelasting.
De totale prijs wordt berekend uit de volgende componenten: Aantal te vertalen woorden x percentage per woord (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de tekst).
De prijzen worden berekend tegen de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

 

Minimale hoeveelheidstoeslag (administratietoeslag)

Voor bestellingen onder de 15 EUR wordt een minimum hoeveelheidstoeslag van 5 EUR in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden

De klant heeft alleen de volgende betalingsmogelijkheden: factuur bij levering. Andere betalingsmethoden worden niet aangeboden en zullen worden afgewezen.
Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt op de op de factuur vermelde rekening, die alle informatie voor de overschrijving bevat en die samen met de levering wordt verzonden, na ontvangst van de factuur. De klant is verplicht het vermelde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen of over te maken op de op de factuur vermelde rekening. De betaling is zonder korting met ingang van de factuurdatum verschuldigd. Na het verstrijken van de betalingstermijn, die aldus aan de hand van een kalender wordt vastgesteld, is de klant ook zonder aanmaning in verzuim.

 

Leveringsvoorwaarden

De vertaalde tekst wordt per e-mail verzonden binnen de in de orderbevestiging vermelde leveringstermijn. Alle prijzen en aanbiedingen zijn exclusief BTW. De contractant verbindt zich ertoe te leveren binnen de in de orderbevestiging vermelde termijn. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van eventuele vertragingen. Indien de aanbieder niet verantwoordelijk is voor een permanente leverhindernis, met name overmacht, heeft de aanbieder het recht om een contract met de klant op te zeggen. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht.

 

Opstellen van contracten

De contracttekst wordt door de aanbieder opgeslagen. De klant kan fouten in de invoer tijdens de verwerking van de bestelling corrigeren. Daartoe kan hij als volgt te werk gaan: Kennisgeving per e-mail of telefoon.

 

De Leverancier verbindt zich ertoe de opdracht naar beste weten en overtuiging en met de nodige vakkennis uit te voeren om het door de Afnemer gestelde doel te bereiken. De aanbieder zal alle door de klant verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De leverancier verplicht zijn medewerkers tot geheimhouding.

 

Tenzij anders overeengekomen, heeft Verkoper het recht om de Order (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de goede uitvoering van de Order.

 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de aanbieder zich het auteursrecht voor op de door hem geproduceerde vertalingen en andere teksten.

 

Herroepingsrecht

De regels voor overeenkomsten op afstand zijn niet van toepassing op klanten die ondernemer zijn. Daarom hebben deze klanten geen recht op een overeenkomstig herroepingsrecht op grond van een overeenkomst op afstand. De leverancier leent dit ook niet aan.

 

Vrijwaringsclausule

Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten, tenzij anders aangegeven om de volgende redenen. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger en plaatsvervangers van de leverancier, indien de klant vorderingen tot schadevergoeding tegen deze vorderingen instelt. Uitgesloten zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens schade aan leven, lichaam, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen, die noodzakelijkerwijs moeten worden vervuld om het contractuele doel te bereiken. Dit geldt ook niet voor schadeclaims na grove nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

 

De aanbieder is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die de klant aan de aanbieder heeft verstrekt. Hij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onjuiste informatie van de klant.

 

Verbod van toewijzing en verpanding

Vorderingen of rechten van de Klant op de Aanbieder kunnen niet worden overgedragen of verpand zonder toestemming van de Aanbieder, tenzij de Klant een gerechtvaardigd belang bij de overdracht of het pandrecht heeft aangetoond.

 

Taal, plaats van jurisdictie en toepasselijk recht

De contracttaal is Duits.
Op de bestelling en alle daaruit voortvloeiende vorderingen is het Duitse recht van toepassing. Dit geldt alleen voor consumenten voor zover geen wettelijke bepalingen van de staat waar de klant zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft, hierdoor worden beperkt.
Plaats van uitvoering en jurisdictie is de statutaire zetel van de dienstverrichter.

 

Scheidbaarheidsclausule

De ongeldigheid of onverbindendheid van afzonderlijke bepalingen laat de geldigheid van deze bestelvoorwaarden onverlet. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die het economische resultaat of het beoogde doel zo dicht mogelijk benadert.

 

AGB voorbereid via de generator van de Deutsche Anwaltshotline AG (met individuele aanpassingen).